Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych i zwane jest w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), powołaną do zrzeszania właścicieli, pracowników oraz innych osób zainteresowanych działalnością na rzecz przedszkoli niepublicznych oraz prowadzeniem działalności mającej na celu propagowanie działalności o charakterze edukacyjnym.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, który zawiera w górnej części słowo Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej zawierającej następujące dane: nazwę, adres siedziby, adres strony internetowej, numer NIP i KRS. W środkowej części pieczęci znajduje się znak graficzny Stowarzyszenia. Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Cele działania Stowarzyszenia są następujące:

1) reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji;

2) dbanie o jakość opieki i edukacji przedszkoli niepublicznych, poprzez stworzenie i ujednolicenie systemu standardów placówek;

3) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia;

4) popularyzacja przedszkoli niepublicznych w Polsce oraz poza granicami kraju;

5) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wsparcie ze strony organów państwowych;

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym dotyczącym przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych, oraz innych form edukacji,

2) współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i podległymi mu strukturami organizacyjnymi w zakresie ustalenia optymalnych zasad funkcjonowania edukacji niepublicznej w Polsce,

3) współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,

4) wykorzystanie dostępnych środków masowego przekazu do działalności edukacyjnej oraz informowania społeczeństwa o problemach edukacji niepublicznej i działalności Stowarzyszenia,

5) udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia,

6) zrzeszanie osób związanych z edukacja niepubliczną;

7) inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu edukacji w przedszkolach niepublicznych oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;

8) udzielanie informacji i porad członkom stowarzyszenia w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej;

9) nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Stowarzyszenia;

10) wykonywanie innych czynności z dziedziny edukacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;

11) prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie;

12) wydawanie biuletynów informacyjno-reklamowych;

13) gromadzenie literatury fachowej w celu udostępniania jej członkom Stowarzyszenia;

14) działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

1) złoży deklarację z oryginałem podpisu,

2) wykaże się zaangażowaniem w sprawy Stowarzyszenia,

3) wniesie jednorazową opłatę wpisową oraz składkę członkowską na dany rok kalendarzowy, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.

 1. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Deklaracje członkowskie przyjmowane są w każdym czasie.
 5. Zarząd ma czas do 14 dni od złożenia deklaracji, na podjęcie decyzji o przyjęciu w poczet członków.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego po ukończeniu 16 roku życia, jednakże z zastrzeżeniem zapisu § 11 ust 3 niniejszego statutu;

2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;

3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w wybranych przez siebie dziedzinach;

4) uczestniczyć w imprezach i zlotach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych przez Zarząd w regulaminach;

5) oznakowania swojego przedszkola lub punktu przedszkolnego znakiem graficznym Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:

1) brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) uiścić opłatę wpisową;

4) regularnie opłacać składki członkowskie;

5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności członka Stowarzyszenia;

6) postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić majątek Stowarzyszenia jak dobro własne;

7) informować o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej, uchybienie obowiązkowi informowania obciąża danego członka;

§14

 1. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia" nadawana jest osobom fizycznym za szczególnie wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
  1. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji z oryginałem podpisu.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
  1. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia i używać jego znaku na uzgodnionych zasadach.
  2. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.

§16

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

- niepłacenia składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy do ostatniego dnia lutego;

- wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;

- śmierci;

- utraty osobowości prawnej;

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

 1. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 3, członkowi
  przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków
  poprzez zgłoszenie do Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o utracie członkostwa.

§17

W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, mogą być nakładane następujące kary:

- upomnienie;

- nagana;

- wykluczenie ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem";
 3. Komisja Rewizyjna;

§19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;

- z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy (rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy),

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków Zarządu.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, upoważnieni są Prezes Zarządu i jeden członek Zarządu działający łącznie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 5. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
 6. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Stowarzyszeniem, Zarząd może powoływać, spośród członków Stowarzyszenia, zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.
 7. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym..

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie stosownych uchwał;

2) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków;

4) określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia;

5) uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;

6) zwoływanie Walnego Zebranie Członków

7) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia";

8) ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej;

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym sporządzanie budżetu;

10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

11) zatwierdzanie członkostwa;

12) zwoływanie Walnego Zebranie Członków, ustalanie liczby i podział mandatów na wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz procedur zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych;

13) rozstrzyganie sporów między członkami;

14) podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebranie Członków.

§ 28

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne lub jawne.
  1. Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub utracili członkostwo, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
  2. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 29

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V: STRUKTURA

§ 30

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

- władze;

- jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;

 1. Jednostki organizacyjne, np. komisje, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Stowarzyszenia, dla realizacji, którego jednostka ma być powołana.
 2. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 2 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd.
 3. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy rady jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:

1) ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd;

2)z dochodów z działalności gospodarczej;

3)z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;

4)z ofiarności publicznej.

§ 32

Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia oraz w kasie.

§ 33

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uzyskać informację o sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej, jaki zostanie osiągnięty, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Działalność przeważająca:

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje

88.91.Z opieka dzienna nad dziecmi

63.12.Z Działalność portali internetowych

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Pozostałe formy działalności:

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

58.11 .Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Niesklasyfikowana

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.20.Z Działalność fotograficzna

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01 .Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21 .Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 35

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i członka Zarządu, a w razie jego nieobecności -wiceprezesa i członka Zarządu.

§ 36

Zaciągnięcie zobowiązania lub świadczenie o wartości przewyższającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga zgody całego Zarządu podjętej w jednomyślnej uchwale.

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37

 1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwalanie zmian statutowych jest jawne.

§ 38

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia jest jawne.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Wszelkie zawiadomienia, wnioski i ogłoszenia mogą być wysyłane do członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adresy mailowe, wskazane w deklaracji członkowskiej i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 40

Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zebranie Członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami - Zarząd.

§ 41

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

§ 42

Statut uchwalony został na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29 października 2012 roku.