piątek, 04 kwiecień 2014 01:14

Zagadnienia dotacyjne

W nawiązaniu do informacji rozesłanej przez Urząd Miasta Warszawy w dzielnicy Targówek (informacja dostepna w zakładce pobierz) przekazuję stanowisko Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Informacja zawarta w załączniku zawiera wybiórcze, wyrwane z kontekstu, często nieprawomocne wyroki sądów administracyjnych i opinie Regionalnych Izb Obrachunkowych niekorzystne dla przedszkoli niepublicznych. (skany dokumentów w zakładce pobierz na stronie SPN (dla członków).

Zapewniamy przedszkola niepubliczne na terenie całej Polski, że można zaprezentować odmienne stanowiska zarówno sądów administracyjnych jak i izb obrachunkowych czy izb skarbowych - korzystne dla przedszkoli niepublicznych. Poniżej przedstawiamy przykłady wyroków/opinii dotyczące najważniejszych zagadnień poruszanych w materiale rozesłanym przez Urząd m. st. Warszawy:

1. Rachunki wystawiane na organ prowadzący/wpłaty na rachunek przedszkola vs wpłaty na rachunek organu prowadzącego:
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkole może być prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Przedszkole jest organizmem realizującym określone zadania spoczywające na organie prowadzącym. Tak jak gmina jest realizatorem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego prowadząc przedszkola publiczne tak osoba fizyczna lub prawna jest realizatorem zadań w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego.

Osobowość prawną oraz zdolność do podejmowania czynności prawnych (zawieranie umów, odprowadzanie składek, zaciąganie zobowiązań) posiada organ prowadzący. To organ prowadzący posiada numer NIP oraz Regon.
Mając na uwadze powyższe faktury dotyczące wydatków bieżących finansowane z dotacji mogą być wystawiane na organ prowadzący. Także ze względów podatkowych nie istnieje możliwość rozdzielenia organu prowadzącego z przedszkolem przez niego prowadzonym. Stanowisko takie w sposób klarowny prezentują na przykład izby skarbowe:
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=291809-2013-11-22-dyrektor-izby-skarbowej-w-bydgoszczy-itpp1-443-878-13-km
http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=12847-2012-12-17-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach-ibpp4-443-407-12-lg
Podobny mechanizm ma miejsce dla publicznych placówek oświatowych, np. szkół: jednostki samorządu terytorialnego otrzymując z budżetu państwa subwencję na funkcjonowanie szkół otrzymują ją na swój rachunek bankowy a nie na rachunki poszczególnych szkół.

2. Finansowanie wyżywienia z dotacji.
Generalna zasada dotycząca finansowania wydatków bieżących, w tym np. wyżywienia, zajęć językowych, dodatkowych itp. z dotacji: jeśli wydatek jest finansowany przez rodziców, nie podlega finansowaniu z dotacji i odwrotnie - jeśli nie jest finansowany z wpłat rodziców może być finansowany z dotacji. Nie możemy zatem tych samych kwot wydatku finansować z dwóch źródeł: wpłat rodziców oraz dotacji.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Stosownie do art. 67a ust 1 Ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoła (przez którą zgodnie z ustawą oso należy rozumieć także przedszkole) może organizować stołówkę. O ile wyżywienie w szkole jest fakultatywne organizowanie wyżywienia w przedszkolach jest konieczne ze względu na wiek pozostawionych tam dzieci (NSA wyrok z dnia 7 lipca 2009 r. sygn akt I OSK 1450/08:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55537D016E).
Obszerne stanowisko w kwestii finansowania wyżywienia z dotacji prezentuje stanowisko m.s t. Warszawy dostępne w zakładce pobierz (dla członków SPN) - MAJ 2013 R.

3. Pełna Księgowość

W zakresie prowadzenia pełnej księgowości wypowiedział się WSA w Lublinie w wyroku I SA/Lu 968/12:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C80FBBBDD

Wynika z niego, że sformułowany przez organ wymóg ewidencjonowania wydatków poniesionych z dotacji w sposób określony w ustawie o rachunkowości jest pozbawiony podstaw prawnych. Czyli, na podstawie tego wyroku, działamy jak “na zasadach działalności gospodarczej” i prowadzimy jako osoby fizyczne KPiR, która ma służyć do ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. W świetle tego uchwała rady gminy winna zawierać precyzyjne ustalenia w zakresie sposobu dokumentowania poniesionych z dotacji wydatków dla celów kontroli, którą w tym zakresie wykonuje (rachunki, faktury, rachunki do umowy zlecenia, przelewy, noty bankowe).

W procesie kontroli wydatkowania dotacji nie da się wykorzystać art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych z racji nałożonego (ustawą o systemie oświaty) na organ stanowiący JST obowiązku określenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. W kontekście brzmienia art. 253 ustawy o finansach publicznych wyłącza to sposób postępowania wspomnianymi przepisami art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

poniedziałek, 24 marzec 2014 05:17

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO SZEŚCIOLATKA

Sejm przyjął w piątek 21 marca nowelizację ustawy o systemie ośwaty. Zmiana daje możliwość odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Mają na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz Sejm zdecydował, że o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa z poradni publicznej bądź niepublicznej i wola rodziców.

Cytat z posiedzenia podkomisji sejmowej, wypowiedź Poseł Domiceli Kopaczewskiej (PO):

"Propozycja zmiany polega na tym, że to odroczenie w przypadku dzieci sześcioletnich będzie odbywało się do końca roku kalendarzowego, w którym to dziecko kończy 6 lat. W związku z tym rodzic idzie ze swoim dzieckiem – bo to jest tylko i wyłącznie jego decyzja – do poradni psychologiczno-pedagogicznej, której warunki są określone w ustawie – tzn., że są to publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i takie, które zatrudniają pedagogów i psychologów zgodnie z kwalifikacjami określonymi dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rodzic idąc do poradni otrzymuje opinię o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego i dyrektor szkoły, w której dziecko chodzi do szkoły, odracza obowiązek szkolny. W przypadku, kiedy jest to przed rozpoczęciem roku szkolnego, odroczenia dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, natomiast, jeśli dziecko rozpoczęło już obowiązek szkolny – to dyrektor tej szkoły, do której dziecko uczęszcza, oczywiście, informując o tym fakcie dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko jest uwzględnione."

Powyższe zapisy znacznie ułatwią uzyskanie odroczenia obowiązku szkolnego.

Treść ustawy tutaj: Nowelizacja - odroczenie sześciolatka