KRAJOWA RADA RIO POTWIERDZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W LICZENIU DOTACJI!

środa, 13 sierpień 2014 04:52

Wielokrotnie alarmowaliśmy Rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej, organy administracji rządowej, a także Was - naszych członków - o tym, że dotacja liczona jest niezgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Z przyjemnością informujemy, że doczekaliśmy się potwierdzenia naszych spostrzeżeń w Sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady RIO za rok 2013.

W Sprawozdaniu z działalności RIO za 2013 rok przedkładanym w Sejmie Krajowa Rada RIO wylicza m.in. następujące błędy gmin w naliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych:

Nieuwzględnianie wszystkich wydatków bieżących, ponoszonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, do podstawy obliczenia dotacji, w tym:

a) przyjmowanie tylko wydatków bieżących klasyfikowanych do rozdziału klasyfikacji budżetowej właściwego dla danej jednostki mimo ponoszenia i klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem tych szkół w innych rozdziałach

b) nieuwzględnianie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, w szczególności: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, remonty 

c) nieuwzględnianie wydatków wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół danego typu i rodzaju funkcjonujących na terenie danej jst (np. zlikwidowanych
w trakcie roku budżetowego, funkcjonujących w zespołach szkół)


d) nieuwzględnianie – przy obliczaniu dotacji dla przedszkoli – wydatków ponoszonych na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie niepełnosprawni

e) nieprzeliczanie wydatków bieżących ujętych w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej, a dotyczących różnych jednostek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
szkół podstawowych, gimnazjów), proporcjonalnie na uczniów poszczególnych jednostek

Przypominamy, że Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych zajmuje się weryfikacją dotacji w poszczególnych gminach dla swoich członków.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia zarejestruj się tutaj: REJESTRACJA

Aby zlecić weryfikację dotacji w swojej gminie wyślij email z podaniem nazwy gminy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

czwartek, 12 czerwiec 2014 06:25

Na mocy par. 21  Statutu Stowarzyszenia przedszkoli Niepublicznych zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPN w dniu  24 czerwca 2014 roku o godzinie 17:00, które odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie (02-662).

Jednocześnie, w wypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, wyznaczam w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 24 czerwca 2014 roku o godzinie 17:15, które odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie (02-662).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu SPN
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  6. Sprawozdanie Skarbnika, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2013
  7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013
  8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPN

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Pozdrawiam
Marta Zbrzeska i Agnieszka Białecka-Rutkowska