wtorek, 06 czerwiec 2017 08:51

Kolejne zmiany w Ustawie o systemie oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejne zmiany w finansowaniu oświaty. Zmiany są następstwem rzekomo prowadzonych warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych.

Zmiany proponowane do wprowadzenia obejmują:

1. Naliczanie dotacji z budżetu Państwa na rozwój wychowania przedszkolnego wg organu rejestrującego a nie wg położenia przedszkola (dotacja dla gmin)

2. Zmiany w naliczaniu dotacji dla szkół na podstawie wydatków w szkole danego typu i rodzaju

3. Wprowadzenie obowiązku publikacji informacji o najbliższej gminie branej pod uwagę przy naliczaniu dotacji

4. Wprowadzenie warunku niezbędnego do udzielenia dotacji przez samorząd, którym ma być przekazanie danych do SIO

5. Zmianę terminu wypłaty styczniowej dotacji do 15 stycznia

6. Określenie kwoty granicznej wykorzystania dotacji na wynagrodzenie "osób zatrudnionych w szkołach"

7. rozszerzenie przepisów odnoszących się do kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji - wprowadzenie przepisu o wstrzymaniu przekazywania dotacji w sytuacji w której placówka nie dokona rozliczenia dotacji za rok poprzedni

8. określenie, że w przypadku gdy jst nie przekazuje dotacji w terminie jest zobowiązana do wypłaty odsetek za każdy dzień zwłoki.

Materiał informacyjny dostępny jest w zakładce pobierz.

SPN uczestniczy w posiedzeniach Komisji Sejmowych.

Projekt ustawy będzie umieszczony na stronie SPN.

Zapraszamy do komentarzy.

 

 

 

 

 

 

wtorek, 31 styczeń 2017 16:37

UWAGA! WAŻNE ZMIANY LEGISLACYJNE

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOTACJI W ROKU 2017

 Zmiany ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie z początkiem 2017 roku w znacznej mierze dotyczą sposobu naliczania i publikowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

 Lista nowych odliczeń od planowanych wydatków bieżących na przedszkola publiczne wydłużyła się o dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju, kwoty subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do publicznych przedszkoli oraz wydatki finansowane z funduszy unijnych. W praktyce może oznaczać to obniżenie dotacji.

 Z drugiej strony sprecyzowane zostały przepisy o tym, które wydatki gminy winny brać pod uwagę przy wyznaczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Ustawa wreszcie wyraźnie wskazuje, aby były to wszystkie wydatki, włączając te planowane na obsługę administracyjną przedszkoli (ZEAS-y) co notorycznie w ubiegłych latach było pomijane przy wyznaczaniu dotacji.

 Istotną zmianą jest również forma przyznania dotacji. W ustawie czytamy:

 "Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a–8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

 W praktyce oznacza to z jednej strony konieczność publikacji kwot dotacji na oficjalnej stronie internetowej gminy, z drugiej zaś daje możliwość kwestionowania wysokości dotacji i poddania jej wysokości kontroli sądowej.

 ISTOTNE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE   jest to, że termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa to 14 dni od daty publikacji kwoty dotacji.

 NIEZŁOŻENIE WEZWANIA W TYM TERMINIE może zablokować możliwość dochodzenia prawidłowej wysokości dotacji w danym roku.

 Przepisy ustawy zatem zmuszają organy prowadzące to aktywnego uczestnictwa w procesie weryfikacji naliczania dotacji.

Wzór wezwania do usunięcia naruszenia prawa przesyłamy nieodpłatnie w odpowiedzi na zapytanie mailowe na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści maila prosimy o podanie jakiej gminy dotyczy wniosek – automatycznie będziemy weryfikować poprawność dotacji w danej gminie.

UWAGA TECHNICZNA: WEZWANIE WYSYŁAMY LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDENIEM ODBIORU. ISTOTNA JEST BOWIEM DATA ODEBRANIA WEZWANIA PRZEZ GMINĘ. GMINA MA 30 DNI NA PRZESŁANIE ODPOWIEDZI. SKARGĘ DO SĄDU AMINISTRACYJNEGO WNOSIMY W CIĄGU 60 DNI OD DATY WEZWANIA DO USUNIĘCIA PRAWA .