środa, 10 grudzień 2014 09:45

Ministerstwo tworzy przepisy zagrażające zdrowiu i życiu

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Taka szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym stworzy Zespół szkolno – przedszkolny.

Zmiany dotyczące warunków przeciwpożarowych dla przedszkoli dla przedszkoli, w które przekształcone zostaną wkrótce oddziały przedszkolne są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Miejsca przedszkolne dla najmłodszych tworzy się z pogwałceniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/238084/238086/238087/dokument137674.pdf

Niektóre ze zmian wprowadzanych rozporządzeniem MEN:

  1. Podwyższenie wysokości pojedynczego schodka na klatce schodowej z 0,15 m do 0,175 m czyli o 2,5 cm. – to poważna bariera dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dotychczas w opinii Straży i Sanepidu było to podstawowe kryterium dopuszczenia lokalu do pełnienia funkcji przedszkola.
  2. Przy tworzeniu zespołów sal przy szkołach nie będzie wymagane przestrzeganie zasad strefy przewidzianej dla ludzi o ograniczonych zdolnościach poruszania się, czyli właśnie dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZL II).

Powyższe zapisy stwarzają istotne zagrożenie dla przedszkolaków dla których stworzono wymagania strefy ZL II.

Wyjątkowość przepisów, które stanowią o bezpieczeństwie dzieci w placówce edukacyjnej wynika z pośpiesznej, chaotycznej i jak najtańszej realizacji reformy „Przedszkole za złotówkę” wprowadzonej nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 roku.

Jeśli w ocenie ustawodawcy wymagania p. poż. określone w rozporządzeniu dla przedszkoli w szkołach są wystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, to dlaczego dla innych przedszkoli obowiązują rygory dalej idące, większe obostrzenia? Oprócz zwiększenia zagrożenia dla dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach - jest to także ewidentne naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa poprzez nałożenie na przedszkola nie zlokalizowanych w budynkach szkół dodatkowych obostrzeń wobec zagrożenia - skoro wystarczą zabezpieczenia takie, jak dla przedszkoli w szkołach.

Jest to kolejny projekt polityczny mający na celu ułatwienie życia samorządom nie mający nic wspólnego z poprawą jakości edukacji i zwiększa zagrożenie dla dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

I pytanie końcowe: jak na zdrowiu dzieci odbije się łączenie edukacji gimnazjalnej z przedszkolną, tylko i wyłącznie z uwagi na źle rozumiane oszczędności.

Merytoryczne uwagi do projektu  jako jedyni do tej pory zgłosiło Stowarzyszenie Rodziców „TU" ­­­­­­­http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/238084/238086/238089/dokument123560.pdf

Szczegółowych wyjaśnień udziela Maciej Godlewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych: tel.: 601-220-026

środa, 10 grudzień 2014 09:40

Uwagi SPN do rozporządzenia MEN

Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 roku

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J.Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

W związku z przesłanym projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciw pożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z uzasadnieniem i OSR (wersja z dnia 18 listopada 2014 roku) pismem z dnia 25 listopada br., w imieniu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych zgłaszam następujące uwagi do ww. projektu:

 

I. Uwagi ogólne

1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) wszyscy są wobec prawa równi, a także wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ponadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe zasady oznaczają, iż władze publiczne muszą przestrzegać zasady równego traktowania. Ponadto dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw ani wyjątków. Przesłany projekt rozporządzenia narusza powyższą zasadę równego traktowania przez władze publiczne oraz zakazu dyskryminacji. Delegację do wydania ww. projektu rozporządzenia stanowi art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.). Jednakże należy wskazać, iż ww. ustawa nie zawiera w swoje treści delegacji dla Ministra Edukacji Narodowej do odmiennego uregulowania uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli pochodzących z przekształcenia z oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego, co wynika z treści § 2 ww. projektu rozporządzenia.

W wyniku zaproponowanej regulacji lokal w budynku dla przedszkola niepochodzącego z przekształcenia z oddziału przedszkolnego musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, zaś przedszkole przekształcone z oddziału przedszkolnego również co do zasady te wymogi, z tym jednakże zastrzeżeniem, że odmienne warunki dla tylko i wyłącznie tego typu przedszkola ustalić można z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W ocenie Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych projekt ww. rozporządzenia
w sposób nieuprawniony uprzywilejowuje przedszkola przekształcane z oddziałów przedszkolnych, albowiem względem lokali, w których takie przedszkola będą prowadzone, ustawodawca przewiduje łagodniejsze warunki ochrony przeciwpożarowej niż dla przedszkoli
niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego. Tymczasem stan prawny określający wymogi funkcjonowania obu typów przedszkoli powinna być taka sama, ponieważ - z jednej strony - przepisy regulujące system oświaty nie przewidują dla ustawodawcy uprawnienia do odmiennego potraktowania przedszkoli przekształcanych, zaś z drugiej - uczniami obu typów przedszkoli będą mogły być dzieci z tych samych przedziałów wiekowych. Brak jest zatem uzasadnienia aby względem przedszkoli niepochodzących z przekształcenia z oddziału przedszkolnego stosować znacznie bardziej rygorystyczne obwarowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 2. Jednocześnie należy wskazać, iż w ocenie Stowarzyszenia z nałożonego przez projektowane rozporządzenie obowiązku dostosowania lokali do wymogów w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przez organy prowadzące placówki niepubliczne w małych ośrodkach utrzymujących się wyłącznie z dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) może spowodować, iż realizowane przez te placówki zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane w sposób niewłaściwy (gorszy niż dotychczas) lub wręcz likwidację placówek, których nie będzie stać na poniesienie kosztów finansowych dostosowania lokali do wymogów wynikających z ww. projektu rozporządzenia. Dlatego też w naszej ocenie punkt 7 OSR w sposób niewłaściwy opisuje ewentualny wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwo domowe. Z tegoż punktu OSR wynika, iż projekt rozporządzenia nie będzie miał żadnego wpływu finansowego na funkcjonowanie przedsiębiorców. Z treści projektu wynika co innego (nawet przy założeniu, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie placówki objętej projektowanym rozporządzeniem nie stanowi działalności gospodarczej). Ponadto projektodawca w zakresie wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwo domowe założył podwyższenie standardu edukacji przedszkolnej co w świetle powyższych rozważań należy uznać za wątpliwe.

 

II. Uwagi szczegółowe.

1. Zgodnie z § 2 projektu ww. rozporządzenia „Lokal, w którym będzie prowadzone przedszkole, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.” Znajdujące się w tym przepisie bardzo ogólne odesłanie do wymagań określonych w przepisach techniczno – budowlanych narusza § 25 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio
i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy). Przepis ten wyraża opartą na teorii prawa konstrukcję normy prawnej zgodnie
z którą norma prawna powinna mieć charakter abstrakcyjny i generalny. Jednakże abstrakcyjny i generalny charakter normy prawnej nie może polegać na formułowaniu przepisów, tak aby nie była zapewniona jasność co do ich treści. Zgodnie z powyższa zasadą przepis powinien być skonstruowany w taki sposób, ażeby wskazywał adresatowi jego powinne zachowanie. § 2 projektowanego rozporządzenia a także § 4 pkt 4, § 5 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 powyższych zasad nie spełnia, ponieważ adresat tej normy - kontrolowany z jego treści nie wie z jakimi dokładnie zasadami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych ma postąpić ażeby spełnić wymagania projektu

2. § 5 ust. 3 projektowanego rozporządzenia określa, iż „W przypadku pomieszczenia stołówki zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji podziemnej albo drugiej nadziemnej, dopuszcza się, aby służące do celów ewakuacji schody w obrębie klatek schodowych obudowanych ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, posiadały stopnie o wysokości do 0,175 m ….” Należy wskazać, iż spełnienie maksymalnej wysokości stopni tj. 17, 5 centymetrów może spowodować, iż bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce w przypadku konieczności skorzystania ze schodów, o których mowa w tym przepisie może zostać zagrożone. Pokonanie stopni o wysokości 17,5 centymetra przez 3 letnie dzieci może okazać się niemożliwe lub bardzo niebezpieczne. Stowarzyszenie proponuje zmniejszenie maksymalnej wysokości stopni określonych tym przepisem do wysokości 0,150 m.

 

Z poważaniem,

Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych