piątek, 01 czerwiec 2018 06:59

Walne Zgromadzenie Członków

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

18 czerwca 2018 r. godz. 14:00 – w pierwszym terminie

18 czerwca 2018  r. godz. 14:15 – w drugim terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

czwartek, 04 styczeń 2018 09:34

Aktualne przepisy dotyczące maksymalnego wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu finansowanego z dotacji

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych:

Art. 35. 1. Dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

 

Ustawa Karta Nauczyciela

Art. 30 ust. 3 pkt 4:

3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty – 100%,

2) nauczyciela kontraktowego – 111%, 3) nauczyciela mianowanego – 144%,

4) nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

 

Ustawa Budżetowa Na rok 2018 z dnia 1 lutego 2018 r.:

Art.9 ust. 2:

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2 752,92 zł;
2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 2 900,20 zł.

Zatem maksymalne wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego finansowane z dotacji:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 7.598,06 zł;
2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 8.004,00 zł.

Maksymalne wynagrodzenie dyrektora przedszkola publicznego finansowane z dotacji:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 12.663,43 zł;
2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. – w wysokości 13.340,00 zł.